تبلیغات
هفته نامه - داستانک ( تصمیم قاطع)

هفته نامه

همه چیز برای تو

 

داستانک ( تصمیم قاطع)

 

نوشته شده توسط:علی ج

روزی مدیر یكی از شركتهای بزرگ در حالیكه به سمت دفتر كارش میرفت چشمش به جوانی افتاد كه در راهرو ایستاده بود و به اطراف خود نگاه میكرد.

جلو رفت و از او پرسید:شما ماهانه چقدر حقوق دریافت میكنی؟

جوان با تعجب جواب داد:ماهی 2000 دلار

مدیر با نگاهی اشفته دست به جیب شد و از كیف خود 6000 دلار در اورد و به جوان داد و گفت :این حقوق سه ماه تو ،برو و دیگر اینجا پیدایت نشود ... تو اخراجی!!!

ما به كارمندان خود حقوق میدهیم كه كار كنند نه اینكه یكجا بایستند و بیكار به اطراف نگاه كنند.

جوان با خوشحالی از جا جهید و از انجا دور شد.

مدیر از كارمند دیگری كه نزدیكش بود پرسید: آن جوان كارمند كدام قسمت بود؟

كارمند با تعجب از رفتار مدیر جواب داد:او پیك پیتزا فروش بود كه برای كاركنان پیتزا آورده بود !